Gnarps SKs årsmöte hölls den 23 Mars 2015. Protokollet så som det skrevs av sekreterare Simon Ingelman-Sundberg finns här:


Årsmöte Gnarps Schackklubb 2015-03-23 kl 18:00

Närvarande: Ulf Norell, Emil Jonsson, Emanuel Sundin, Simon Ingelman-Sundberg, Karl-Erik Berggren, Johan Jansson, Mounier Almett, Niclas Lexén, Roger Ahlbom

Plats: Gnarps skola

Mötesberättelse:

1. Ulf valdes till ordförande för mötet.
2. Simon valdes till sekreterare för mötet.
3. Emil och Mounier valdes till justeringsmän.
4. Godkännande av kallelse. Information om årsmötet har givits på klubbkvällarna vilket ansågs tillräckligt.
5. Dagordningen godkändes.
6. En parentation hölls för Roland Norell som nyligen avlidit. Roland var verksam i klubben under hela sitt liv och var ordförande i många år. En tyst minut hölls till hans minne.
7. Kassaberättelsen, skriven av kassören Karl-Erik, redovisades. Behållningen 2014-01-01 var 27 811 kr. Största intäkten under verksamhetsåret 2014 var skogsplantering och största kostnaden var utgifter anknutna till allsvenskan, däribland resekostnader. Behållningen 2014-12-31 var 55 214 kr och klubben har därmed gjort en vinst under året på 27 403 kr.
Diskussioner fördes om hur beviljat bidrag för schackmaterial om 18 000 kr ska användas.
Revisor Jan Nymans revisionsberättelse lästes upp. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet enligt revisorns rekommendation.
Verksamhetsberättelsen för 2014, skriven av Ulf, lästes upp.
8. Hela styrelsen omvaldes för 2015. Detta innebär följande styrelse för verksamhetsåret 2015:
Ordförande: Ulf
Kassör: Karl-Erik
Sekreterare: Simon
Ledamot: Emil
Ledamot: Emanuel
Jan omvaldes som revisor.
Dessutom har klubben följande utsedda personer för att ansvara för olika områden:
Ungdomsansvarig: Emanuel
Hemsideansvarig: Emanuel
Rankingansvarig: Simon
9. Medlemsavgifterna för 2016 beslutades att vara 300 kr/år för seniorer och 100 kr/år för juniorer. Detta innebär en höjning mot tidigare nivåer. Senior blir man den dag man fyller 20 år.
10. Spelkvällarna 2015 beslutades att anordnas på måndagar kl 18:00 för seniorer och på onsdagar kl 18:30 för juniorer.
11. Diskussioner fördes om vad klubben ska spendera pengar på, schackfyranfinalen och schackverksamhet för skolor i Hälsingland.

Vid protokollet: Simon

Justeras: Emil och Mounier

Nu har Gnarps Schackklubb en ny hemsida!